Schoolplan

 

Levensbeschouwelijke vorming geeft 'gezicht' en uitstraling aan de school. Daarover wil je spreken en daar wil je gezamenlijk aan werken. Dat beschrijf je in het schoolwerkplan en daarom is het belangrijk een duidelijk beeld te gebruiken dat laat zien wat we aandacht willen geven.

Om een houvast te hebben bij gesprekken over catechese is gekozen voor een beeld van een huis. Het huis herbergt de grondslag van de school en vijf herkenbare componenten. De grondslag en de levensbeschouwelijke component zijn hierbij als het ware de ziel en de binnenkant van de identiteit.

Een school die dit bewust wil invullen, vindt daarvoor inspiratie en ondersteuning door gebruik te maken van dit materiaal. Deze aanpak geeft dus, onderwijskundig gezien, de school haar 'gezicht' en uitstraling

Hieronder een toelichting op de vijf componenten.

 

Grondslag

 • De grondslag van de school wordt gevormd door de fundamentele opvatting van de school over waarden, opvoeding en onderwijs op grond van haar (in ons geval: katholieke) mens- en wereldbeschouwing. De sociale en emotionele ontwikkeling van het kind horen hier zeker bij.

Verticaal in het bovenstaande beeld is aangegeven welke visie een school heeft, met andere woorden: wat willen we?

 • levensbeschouwelijk
  Wat is de visie van de school op kind, mens en samenleving, en wat is de plaats van haar levens- en wereldbeschouwing daarin?
 • maatschappelijk
  Welke plaats ziet die de school als maatschappelijke instelling voor zichzelf?
 • pedagogisch
  Welke opvoedkundige inzet leveren de leraren en hoe wordt die beleefd en uitgevoerd?

Horizontaal is aangegeven hoe de school dit uitwerkt, met andere woorden: wat doen we?

 • onderwijskundig
  Hoe wordt het onderwijs vormgegeven mbt didactiek, materiaalkeuze en leermethoden?
 • organisatorisch
  Hoe worden zaken in de school geregeld en afgesproken?

Bovenstaand geheel vormt als het ware het huis van de school, een thuis, waarin het voor de kinderen goed toeven is.